ph-meter

طراحی دستگاه های تحقیقاتی و علمی

ftnmr

بازسازي دستگاه هاي صنعتی، پزشکی و دانشگاهی

Synthesiser-repairment

مهندسی معکوس و تفسیر مدارهای الکترونیکی

icp_mass

طراحی و ساخت دستگاه

xrf

تعمیر دستگاه