تحقیقاتی

طراحي و ساخت دستگاه PLC براي کنترل سيستم هاي خلا بسيار بالا

طراحي و ساخت مولد و کنترلر پمپ خلا يوني (Ion Pump Power Supply)

طراحي و ساخت دستگاه ديجيتايزر تصوير( دستگاه سن چسب دانشگاه پلي تکنيک برنده جشواره خوارزمي)

طراحي و ساخت دستگاه ميکرواهم متر کامپيوتري

طراحي و ساخت دستگاه PLC براي کنترل واکنش هاي شميايي

طراحي و ساخت دستگاه مگنتومتر